Kategori

Fremtiden for grønn energi i Norge

Etterspørselen etter elektrisitet er stadig voksende, og det er ingen grunn til å tro at denne veksten vil avta i den nærmeste fremtid. Bilparken byttes ut med elbiler, nyttekjøretøy og tungtransport tar i bruk fornybar energi – og vi får stadig flere elektriske apparater i hjemmet som trenger strøm.

Det er åpenbart at denne økte etterspørselen må møtes ved bruk av grønne energikilder, og ikke fossile brennstoff som bidrar til å akselerer klimaendringene vi nå opplever. I denne artikkelen går vi igjennom et par ulike alternativer, og fordelene og ulempene ved disse.

Solceller

Solcelleteknologien har utviklet seg enormt de siste tiårene, og kan i dag brukes til storskala produksjon av strøm. Den største utfordringen med solcelleproduksjon er at det er vanskelig å lagre overskuddsstrøm, og når solcellepanelenne produserer mest er det minst etterspørsel etter strøm. Statistikken viser at det er aller mest etterspørsel etter strøm på morgenen og på kvelden – når solen ikke har stått opp eller allerede har gått ned. Dette gjelder spesielt når det kommer til fremtidens nyttekjøretøy med bilinnredninger som behøver å lade batterier om natten.

For at solcellepanelene skal nå maksimal effektivitet trengs det bedre teknologi for lagring av overskuddsstrøm. Dette er ikke en utfordring som kun gjelder solcellepaneler, både vann og vindkraft må løse det samme problemet før det kan ta over for fossile brennstoff.

Vindmøller

Vindmøllene er også på full tur inn, og i det siste har vi sett store investeringer i vindmølleparker i Norge. En av de største utfordringene med vindmøller er at de er støyende, og er farlige for fugl og vilt.

Vannkraft

Vannkraft er en av de mest utbredte formene for produksjon av strøm her til lands. Mange av Norges fosser og vassdrag forsyner nordmenn med all strømmen de trenger og vårt behov for fossile brennstoff for eget forbruk er lik null. Ulempene med konstruksjon av store demninger til vannkraftverk har vært kjente lenge.